Zaznacz stronę

XLI sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

 

 

XLI sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie, odbędzie się w dniu  8 lipca 2021r. (czwartek)
o godz. 16.00 w trybie hybrydowym, Ratusz Miejski,
Pl. M.J. Piłsudskiego, sala nr 6

 

“Osoby chętne do wzięcia udziału w XLI Sesji Rady Miejskiej mogą uczestniczyć w obradach w trybie stacjonarnym”

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn za 2020r.

3.1. Debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn.

3.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania za 2020r.

 1. Rozpatrzenie przez Radę Miejską w Kętrzynie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kętrzyn.
  • Przedstawienie przez Burmistrza Miasta Kętrzyn sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
   z wykonania budżetu miasta za 2020r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kętrzyn sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020r.
  • Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie w sprawie wykonania budżetu Miasta Kętrzyn za 2020r. oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2020r.
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium.
  • Dyskusja dotycząca sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2020r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
  • Zamknięcie w drodze głosowania dyskusji nad rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kętrzyn za 2020r.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kętrzyn za 2020r.
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kętrzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020r.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2033.
  • zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021.
  • zgłoszenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wniosku o skierowanie sprawy
   ze skargi Wojewody Warmińsko Mazurskiego na uchwałę nr XXXV/259/2021 Rady Miejskiej w Kętrzynie
   z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/328/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia
   5 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 sierpnia 2019r. poz.4114), sygn. akt II SA/Ol 518/21 do rozpoznania w trybie uproszczonym.
  • odwołania członka Komisji skarg, wniosków i petycji Rady  Miejskiej w Kętrzynie.
  • powołania członka  Komisji skarg, wniosków i petycji Rady  Miejskiej w Kętrzynie.
  • zmiany uchwały nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie.
 3. Podjęcie stanowiska w sprawie zapoznania z planami pracy komisji stałych Rady Miejskiej
  na II półrocze w Kętrzynie na 2021 rok.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie
  oraz prac między sesjami.
 5. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
 6. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
 9. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 10. Zamknięcie XLI sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Kętrzynie

(-) Rafał Rypina

 

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

 

Komisja Edukacji, Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych – w dniu 05.07.2021r. (poniedziałek)
o godzinie 15.15 w Sali nr 6 Ratusza Miejskiego, przy Pl. M.J. Piłsudskiego 1, tryb hybrydowy

 

Komisja Gospodarki Komunalnej – w dniu 06.07.2021r. (wtorek) o godzinie 15.15 w Sali
nr 6 Ratusza Miejskiego, przy Pl. M.J. Piłsudskiego 1, tryb hybrydowy

 

Komisja Rozwoju Gosp. i Finansów – w dniu 07.07.2021r. (środa) o godzinie 15.15 w Sali nr 6 Ratusza Miejskiego, przy Pl. M.J. Piłsudskiego 1, tryb hybrydowy