Zaznacz stronę

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

 

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021r. (wtorek) o godz. 15.30 w trybie hybrydowym, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego, sala nr 6

 

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko Mazurskiego na uchwałę nr XXXV/259/2021Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/328/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 sierpnia 2019r. poz.4114) wraz z odpowiedzią na skargę.
3.2. przyjęcia przez Gminę Miejską Kętrzyn do wykonania w roku 2021 zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
3.3. zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021.
4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli dotyczącej działań Burmistrza Miasta Kętrzyn w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn: „Budowa ul. Górnej w Kętrzynie” oraz „Przebudowa ul. Ogrodowej w Kętrzynie, na które Gmina Miejska Kętrzyn otrzymała w 2020r. 14,3 mln dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
6. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
7. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
10. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
11. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2021r.
12. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

 

“Osoby chętne do wzięcia udział w XXXIX Sesji Rady Miejskiej proszone są o zgłoszenie tego faktu w Biurze Rady Miejskiej, Plac. M.J. Piłsudskiego 1 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 897520526 do dnia 15.06.2021 do godziny 11:00”

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie

(-) Rafał Rypina

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
Komisja Edukacji, Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych – w dniu 14.06.2021r. (poniedziałek)
o godzinie 15.15 w Sali nr 6 Ratusza Miejskiego, przy Pl. M.J. Piłsudskiego 1, tryb hybrydowy
Komisja Gospodarki Komunalnej – w dniu 14.06.2021r. (poniedziałek ) o godzinie 15.15 w Sali
nr 6 Ratusza Miejskiego, przy Pl. M.J. Piłsudskiego 1, tryb hybrydowy
Komisja Rozwoju Gosp. i Finansów – w dniu 14.06.2021r. (poniedziałek ) o godzinie 15.15 w Sali
nr 6 Ratusza Miejskiego, przy Pl. M.J. Piłsudskiego 1, tryb hybrydowy