Zaznacz stronę

XL Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

XL sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021r. (środa) o godz. 13.00 w trybie hybrydowym, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego, sala nr 6

 

 

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków z zmiana porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. przystąpienia Gminy Miejskiej Kętrzyn do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
3.2. przystąpienia Gminy Miejskiej Kętrzyn do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
3.3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022.
3.4. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości do spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie.
3.5. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LII/282/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz trybu ich rozliczania i zasad kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
3.6. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXXVI/266/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn.
3.7. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXXVI/267/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2025”.
3.8. zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2033.
3.9. zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021.
3.10. przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza jako kierownika Urzędu Miasta.
4. Podjęcie oświadczenia w sprawie objęcia udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
6. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
7. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
10. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
11. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 15 czerwca 2021r.
12. Zamknięcie XL sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.
“Osoby chętne do wzięcia udział w XL Sesji Rady Miejskiej proszone są o zgłoszenie tego faktu w Biurze Rady Miejskiej, Plac. M.J. Piłsudskiego 1 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 897520526 do dnia 30.06.2021 do godziny 11:00”
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Rafał Rypina
Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
Komisja Edukacji, Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych – w dniu 29.06.2021r. (wtorek) o godzinie 15.15 w Sali nr 6 Ratusza Miejskiego, przy Pl. M.J. Piłsudskiego 1, tryb hybrydowy
Komisja Gospodarki Komunalnej – w dniu 29.06.2021r. (wtorek) o godzinie 15.15 w Sali nr 6 Ratusza Miejskiego, przy Pl. M.J. Piłsudskiego 1, tryb hybrydowy
Komisja Rozwoju Gosp. i Finansów – w dniu 29.06.2021r. (wtorek) o godzinie 15.15 w Sali nr 6 Ratusza Miejskiego, przy Pl. M.J. Piłsudskiego 1, tryb hybrydowy