Zaznacz stronę

Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. 38,75 m2 znajdującego się w podpiwniczeniu budynku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 11 w Kętrzynie wraz z udziałem 54/700 części działki nr 77 o pow. 0,0230 ha, obręb 3, KW- OL1K/00009253/0, położonej w Kętrzynie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 11.

Cena wywoławcza     –  54 100,00 zł

wadium   –    5 500,00 zł

 

            Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 900, w Urzędzie Miasta
w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.

            Wadium należy wnosić w pieniądzu w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r. na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie nr 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie.

Wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz określić jednoznacznie przedmiot przetargu.

Oglądanie lokalu w dniach 2 i 11 czerwca 2021 r.  w godzinach 1000 – 1030

            Działka nr 77 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się
w obszarze terenu przeznaczonego na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług (MWu-1).

Wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z budynku ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług sprzedaż przedmiotowego lokalu zwolniona jest od podatku VAT.

Cena nabycia ww. nieruchomości uzyskana w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie przed zawarciem umowy sprzedaży.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, nie podlega zwrotowi i przepada. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu na konto z którego dokonano wpłaty bądź na konto wskazane przez wpłacającego.

Terminy poprzednich przetargów: I – 30.03.2021 r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202,
tel. 89-752-05-43.

 

Kętrzyn, dnia 11 maja 2021 r.

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Ryszard Niedziółka