Zaznacz stronę

Sprzedaż działek przy ul. Stefana Batorego w Kętrzynie

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 12/52) oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (dz. nr 12/53) oraz kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonych w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 12/8).

 

L.P Nr działki Powierzchnia w ha Cena
wywoławcza
Wadium Księga wieczysta
1 12/52 0,1923 81 300,00 zł 8 200,00 zł OL1K/00017546/0
2 12/53 0,1867 79 000,00 zł 7 900,00 zł
3 12/8 0,1867 78 900,00 zł 7 900,00 zł

 

Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

            Przetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta
w Kętrzynie przy  ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.

Wadium należy wnosić w pieniądzu w terminie do dnia 10 czerwca 2021 r. na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie nr 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie.

Wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz określić jednoznacznie przedmiot przetargu.

 

Nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu powinny być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 12/8 i nr 12/52 położone są na terenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oznaczonym symbolem MN, a działka nr 12/53 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczonym symbolem MN/U.

Nabywca nieruchomości projektując jej zagospodarowanie uwzględni istniejący drzewostan, ukształtowanie terenu oraz istniejące sieci urządzeń podziemnych i nadziemnych, a w razie potrzeby wykona ich przebudowę własnym staraniem i na własny koszt.

Przyłączenie nieruchomości do sieci urządzeń infrastruktury technicznej nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych
z dysponentami sieci.

 

W celu zapewnienia dostępu zbywanej nieruchomości do drogi publicznej ul. Stefana Batorego zostanie ustanowiona odpłatna służebność drogowa. Odpłatność za ustanowienie służebności dla sprzedawanej działki wynosi jednorazowo 246,00 zł brutto (w tym 46,00 zł podatek VAT).

Cena nabycia ww. nieruchomości uzyskana w drodze przetargu łącznie z doliczonym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium oraz opłata za służebność podlegają zapłacie na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie przed zawarciem umowy sprzedaży.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy
w wyznaczonym terminie, nie podlega zwrotowi i przepada. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu na konto z którego dokonano wpłaty bądź na konto wskazane przez wpłacającego.

Terminy poprzednich przetargów:

  • działki nr 12/52 i nr 12/53: I – 24.03.2021 r.
  • działka nr 12/8: I – 08.10.2020 r., II – 12.01.2021 r., III – 31.03.2021 r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska
Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-752-05-43.

 

Kętrzyn, dnia 5 maja 2021 r.

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Ryszard Niedziółka

 

UWAGA

Mapa nieruchomości dostępna jest pod poniższym linkiem

http://powiatketrzynski.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20granice%20dzialki%20numery_dzialek%20budynki%20EBU%20EBT%20&myqlayers=%20dzialki%20&bbox=7524895.297,5996019.031,7525768.734,5996436.219&markery=