Zaznacz stronę

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie, odbędzie się w dniu  29 kwietnia 2021r. (czwartek)
o godz. 16.00 w trybie hybrydowym, Ratusz Miejski,
Pl.M.J. Piłsudskiego, sala nr 6

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków z zmiana porządku obrad.
 3. Ocena zatrudnienia na lokalnym rynku pracy oraz wspierania przedsiębiorczości
  za 2020r.
 4. Ocena funkcjonowania spółek komunalnych za 2020r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2033.
  • zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021.
  • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn.
  • uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2025”.
  • nadania nazwy ulicy „Wiosenna” w mieście Kętrzyn.
  • nadania nazw ulicom w mieście Kętrzyn.
  • powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętrzynie i nadania jej statutu.
  • zmiany uchwały nr LVI/328/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 5 lipca 2018 r.
   w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
  • zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie przeprowadzenia kontroli.

5.10. wystąpienia ze Związku Miast Polskich.

5.11. przekazania pisma według właściwości.

 1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
 2. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
 3. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
 6. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 7. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2021 r.
 8. Zamknięcie XXXVI sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

 

“Osoby chętne do wzięcia udział w XXXVI Sesji Rady Miejskiej proszone są o zgłoszenie tego faktu w Biurze Rady Miejskiej, Plac. M.J. Piłsudskiego 1 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 897520526 do dnia 29.04.2021 do godziny 11:00”

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Kętrzynie

(-) Rafał Rypina

 

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Komisja Edukacji, Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych – w dniu 26.04.2021r. (poniedziałek ) o godzinie 15.15 w Sali nr 6 Ratusza Miejskiego, przy Pl. M.J. Piłsudskiego 1, tryb hybrydowy

Komisja Gospodarki Komunalnej – w dniu 27.04.2021r (wtorek) o godz. 15.15 w Sali nr 6 Ratusza Miejskiego, przy Pl. M.J. Piłsudskiego 1, tryb hybrydowy

Komisja Rozwoju Gosp. i Finansów – w dniu 28.04.2021r ( środa ) o godz. 15.15 w Sali nr 6 Ratusza Miejskiego, przy Pl. M.J. Piłsudskiego 1, tryb hybrydowy

 

 

 

 

 

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast