Zaznacz stronę

Sprzedaż działki przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie pod zabudowę usługową

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 878/2 o pow. 0,2339 ha, KW – OL1K/00043114/4, położonej w obrębie 6 miasta Kętrzyn przy ul. Poznańskiej, przeznaczonej pod zabudowę usługową nieuciążliwą.

Cena wywoławcza     –      250 000,00 zł                wadium    –    25 000,00 zł

Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie nr 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 w terminie do 13 maja 2021 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie.

Wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz określić jednoznacznie przedmiot przetargu.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu powinny być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w obszarze funkcyjnym U-1 stanowiącym teren usług nieuciążliwych, KDW-2 stanowiącym teren przeznaczony na realizację drogi wewnętrznej oraz w  części ZP-2 stanowiący teren przeznaczony na realizację i utrzymanie funkcji związanych
z zielenią urządzoną.

Nabywca nieruchomości projektując jej zagospodarowanie uwzględni istniejący drzewostan, ukształtowanie terenu oraz istniejące sieci urządzeń podziemnych i nadziemnych, a w razie potrzeby wykona ich przebudowę własnym staraniem i na własny koszt.

Przyłączenie nieruchomości do sieci urządzeń infrastruktury technicznej nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci.

Proponowane terminy zagospodarowania nieruchomości:

– rozpoczęcie budowy –  2 rok licząc od daty podpisania umowy sprzedaży,

– zakończenie budowy – 5 lata licząc od daty podpisania umowy sprzedaży.

W celu zapewnienia dostępu zbywanej nieruchomości do drogi publicznej
– ul. Poznańskiej w Kętrzynie, zostanie ustanowiona odpłatna służebność drogowa. Odpłatność za ustanowienie służebności dla sprzedawanej działki wynosi jednorazowo 1 230,00 zł brutto (w tym 230,00 zł podatek VAT).

Cena nabycia ww. nieruchomości uzyskana w drodze przetargu łącznie z doliczonym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium oraz opłata za służebność podlegają zapłacie na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie przed zawarciem umowy sprzedaży.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, nie podlega zwrotowi i przepada. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu na konto, z którego dokonano wpłaty bądź na konto wskazane przez wpłacającego.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska
Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-752-05-43.

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Ryszard Niedziółka

 

INFORMACJE PRZESTRZENNE NIERUCHOMOŚCI DOSTĘPNE SĄ

POD PONIŻSZYM LINKIEM

http://powiatketrzynski.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20granice%20orto:Raster%20dzialki%20numery_dzialek%20budynki%20EBU%20EBT%20adresy%20&myqlayers=%20dzialki%20&bbox=7523779.967,5993689.379,7524076.440,5993830.986&markery=