Zaznacz stronę

Sprzedaż działek przy ul. Kolejowej w Kętrzynie pod usługi

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 175/7 o pow. 0,2369 ha,
KW– OL1K/00013390/3 wraz z działką nr 176/3 o pow. 0,0968 ha, KW – OL1K/00013389/3,  obie położone w obrębie 5 miasta Kętrzyn przy ul. Kolejowej, przeznaczone pod zabudowę usługową nieuciążliwą.

 

Cena wywoławcza    –   162 200,00 zł                     Wadium    –   16 300,00 zł

Do  ceny  udziału  ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23 %.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta
w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.

Wadium należy wnosić w pieniądzu w terminie do dnia 2 czerwca 2021 r. na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie nr 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie.

Wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz określić jednoznacznie przedmiot przetargu.

Działki nr 175/7 i nr 176/3 są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu może nastąpić na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Miasta Kętrzyn na wniosek nabywcy działki.

Nabywca nieruchomości projektując jej zagospodarowanie uwzględni istniejące ukształtowanie terenu, istniejący drzewostan oraz istniejące sieci urządzeń podziemnych
i nadziemnych, a w razie potrzeby wykona ich przebudowę własnym staraniem i na własny koszt. Uzgodnienia ich przebudowy lub likwidacji należy dokonać z dysponentami sieci.

Przyłączenie nieruchomości do sieci urządzeń infrastruktury technicznej nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych
z dysponentami sieci.

Proponowane terminy zagospodarowania nieruchomości:

– rozpoczęcie budowy –  2 rok licząc od daty podpisania umowy sprzedaży,

– zakończenie budowy – 5 lata licząc od daty podpisania umowy sprzedaży.

Cena nabycia ww. nieruchomości, uzyskana w drodze przetargu łącznie z doliczonym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium, podlegają wpłacie na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie przed zawarciem umowy sprzedaży.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy
w wyznaczonym terminie, nie podlega zwrotowi i przepada. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu na konto z którego dokonano wpłaty bądź na konto wskazane przez wpłacającego.

Terminy poprzednich przetargów: I – 25.11.2020 r., II – 25.03.2021 r.

Bliższych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89 752-05-43.

 

Kętrzyn, dnia 28 kwietnia 2021 r.

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Ryszard Niedziółka

 

UWAGA

Mapa nieruchomości dostępna jest pod poniższym linkiem:

http://powiatketrzynski.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20granice%20dzialki%20numery_dzialek%20&myqlayers=%20dzialki%20&bbox=7525456.741,5993861.250,7525733.373,5993993.380&markery=