Zaznacz stronę

Sprzedaż działek przy ul. A. Samulowskiego w Kętrzynie

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 7 miasta Kętrzyn przy ul. Andrzeja Samulowskiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

  • Działka nr 341/13 o pow. 0,0666 ha, KW – OL1K/00038715/9, niezabudowana, przeznaczona do sprzedaży wraz z udziałem 1/5 części działki nr 917 o pow. 0,0726 ha, KW – OL1K/00038719/7 przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza – 45 400,00 zł                                 Wadium – 4 600,00 zł

 

  • Działka nr 341/14 o pow. 0,0665 ha, KW – OL1K/00038716/6, niezabudowana, przeznaczona do sprzedaży wraz z udziałem 1/5 części działki nr 917 o pow. 0,0726 ha, KW – OL1K/00038719/7 przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza – 45 400,00 zł                                 Wadium – 4 600,00 zł

 

Do cen nieruchomości ustalonych w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta
w Kętrzynie przy  ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.

Wadium należy wnosić w pieniądzu w terminie do dnia 2 czerwca 2021 r. na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie nr 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie.

Wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej
do przetargu oraz określić jednoznacznie przedmiot przetargu.

 

Działki 341/13 i nr 341/ są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Działka nr 917 jest obciążona służebnością przesyłu na rzecz „Energa – Operator Spółka Akcyjna”. Obciążenie to zostały wpisane w dziale III księgi wieczystej przedmiotowej działki.

Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn nieruchomości znajdują się w zasięgu obszaru o funkcji mieszkalnej i usługowej.      Nabywca nieruchomości projektując jej zagospodarowanie uwzględni istniejący drzewostan, ukształtowanie terenu oraz istniejące sieci urządzeń podziemnych i nadziemnych, a w razie potrzeby wykona ich przebudowę własnym staraniem i na własny koszt.

Przyłączenie nieruchomości do sieci urządzeń infrastruktury technicznej nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych
z dysponentami sieci.

 

Proponowane terminy zagospodarowania nieruchomości:

  1. rozpoczęcia budowy – 2 lata od dnia zawarcia umowy sprzedaży
  2. zakończenia budowy – 4 lata od dnia zawarcia umowy sprzedaży

Cena nabycia ww. nieruchomości uzyskana w drodze przetargu łącznie z doliczonym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium podlegają zapłacie na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie przed zawarciem umowy sprzedaży.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy
w wyznaczonym terminie, nie podlega zwrotowi i przepada. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu na konto z którego dokonano wpłaty bądź na konto wskazane przez wpłacającego.

Terminy poprzednich przetargów: I – 25.03.2021 r.

 

Bliższych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11,
pokój nr 202, tel. 89-752-05-43.

 

Kętrzyn, dnia 28 kwietnia 2021 r.

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Ryszard Niedziółka

 

UWAGA

Mapa nieruchomości dostępna jest pod poniższym linkiem:

http://powiatketrzynski.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20granice%20dzialki%20numery_dzialek%20&myqlayers=%20dzialki%20&bbox=7524789.208,5992892.370,7524994.121,5992990.244&markery=