Zaznacz stronę

Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie.

Fundusz Dróg Samorządowych

STAN PRZED REALIZACJĄ:

Przedmiotem projektu o dofinansowanie  jest przebudowa dróg łączących się ze sobą: Zientary Malewskiej  nr 208056N o długości 0,269 km i Olsztyńskiej nr  208047N o długości 0,214 km. Przebudowywane odcinki mieszczą się na terenie miasta i obsługują ruch lokalny oraz tereny przyległych nieruchomości mieszkalnych i mieszczące się tam podmioty gospodarcze. Początek ulicy Olsztyńskiej łączy się z drogą wojewódzką (ul. Bydgoską) DW591, następnie łączy się z ulicą Zientary – Malewskiej.  Obie drogi są w złym stanie technicznym.  Nawierzchnie ulic wykonane  są z asfaltu i z brukowej kostki betonowej, chodniki z brukowej kostki betonowej, betonowych płytek chodnikowych, betonowej kostki brukowej, a zjazdy są zdeformowane, połamane i wykruszone. Na przeważającej części widać liczne defekty i uszkodzenia takie jak: ubytki nawierzchni, deformacje profilu podłużnego i poprzecznego.

Cel projektu:

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i porządku publicznego.

Realizacja zadania podniesie parametry użytkowe oraz zwiększy płynność ruchu na tej drodze.

Realizacja inwestycji skróci czas przejazdu oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników zarówno pieszych poprzez wykonanie obustronnych chodników, jak i kierowców, którzy nie będą narażeni na uszkodzenie pojazdów na zniszczonej nawierzchni.

W wyniku przebudowy ulicy:

– poprawi się infrastruktura techniczna miasta Kętrzyn,

– nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (zarówno kołowego, jak i pieszego),

– zwiększy się dostępność do firm i osób korzystających z usług  podmiotów gospodarczych,

– zmniejszą się koszty eksploatacji pojazdów,  nastąpi skrócenie czasu przejazdu,

– zmniejszy się szkodliwe oddziaływanie ruchu na środowisko (emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery, nadmierny hałas, drgania),

– zmniejszą się  koszty utrzymania drogi oraz tempo zużycia  infrastruktury drogowej,

– poprawią się warunki działalności przedsiębiorstw poprzez ulepszenie obsługi komunikacyjnej,

– skróci się czas dotarcia służb ratunkowych.

 

Kwota dofinansowania:    1 498 629,73 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 140 899,61 zł 

Całkowita wartość zadania: 2 428 172,49 zł