Zaznacz stronę

INAUGURACYJNE POSIEDZENIE RADY ROZWOJU OBSZARU GOSPODARCZEGO

28 czerwca 2019 r. w olsztyńskiej siedzibie W-M SSE SA odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego zarządzanego przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Zarząd Strefy: Prezes – Grzegorz Smoliński oraz Wiceprezes – Marcin Czyża, jako inicjator powołania Rady, otworzył spotkanie i przywitał jej członków. Rolą Rady jest przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz proponowanie kierunków działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. Rada może również przedstawiać władzom gmin lub powiatów położonych na terenie objętym jej działalnością rekomendacje w zakresie działań mogących przyczynić się do zwiększenia ich atrakcyjności inwestycyjnej.

Rada liczy dwunastu członków, a w jej szeregach znajdują się przedstawiciele: przedsiębiorców, wojewódzkich rad dialogu społecznego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Skład Rady: 
Przedsiębiorcy:
1. Marek Nowogrodzki (Wiceprezes Zarządu DFM);
2. Marcin Berkowski (Właściciel Stolarni Mazurskiej);
3. Monika Dziadosz (Główna Księgowa W-M Glass).

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego:
– przedstawiciele województw:
4. Zenon Szczepankowski (Radny Powiatu Przasnyskiego);
5. Paulina Puza (Ekspert pro-biz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Departament Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego).
– przedstawiciele gmin i powiatów: 
6. Dariusz Tomasz Bielecki (Wójt Gminy Pomiechówek);
7. Dariusz Ostrowski (Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości, Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Urzędu Miasta w Elblągu);
8. Andrzej Mateusz Kamiński (Wydział Pozyskiwania Środków Pomocowych Rozwoju i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Nidzica);
9. Karol Lizurej (Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwoju Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Kętrzyn);
10. Krzysztof Rosiński (Radny Rady Miejskiej Lidzbark Warmiński).

Przedstawiciele Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego:
11. Jerzy Dostatni (województwo warmińsko-mazurskie);
12. Zbigniew Sagański (województwo mazowieckie).

Członkowie Rady przyjęli 28 czerwca 2019 r. Regulamin i wybrali ze swojego grona prezydium w składzie: przewodniczący – Andrzej Mateusz Kamiński, wiceprzewodniczący – Marcin Berkowski oraz sekretarz – Karol Lizurej.

Z ramienia zarządzającego obszarem w spotkaniu uczestniczyli również: Krzysztof Gąsior – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Strefy i jego Zastępca – Magdalena Szulc oraz Eliza Nel Jurkianiec – Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowo-Organizacyjnego W-M SSE SA.

Źródło http://www.wmsse.com.pl/inauguracyjne-posiedzenie-rady-rozwoju-obszaru-gospodarczego/