Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kętrzyn jest p. Monika Zygmunt-Jakuć
Zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych należy:
 1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 2. monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 4. współpraca z organem nadzorczym – niezależnym organem publicznym ustanowionym przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO,
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Kętrzyn 
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Kętrzyn jest Burmistrz Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.
 2. Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn oraz adres e-mail: iod@miastoketrzyn.pl ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków, w szczególności tj.:a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych):  (np.: wydawanie decyzji administracyjnych, realizacji zadań publicznych, prowadzenia rejestrów, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na wycinkę drzew i krzewów, wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, na wykonywanie, wydawanie decyzji i zaświadczeń w oparciu o ordynację podatkową,  prowadzenie postępowań w trybie zamówień publicznych, wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami, spraw związanych z wynajmem lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych,  prowadzenie spraw w zakresie aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych),

  b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora w związku z koniecznością spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych (np.: sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dowodów księgowych, oraz gdy jest to niezbędne do wykonania umów, których Pan/Pani jest stroną),

  c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).

 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:a. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
  b. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  c. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności:a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.),

  b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Kętrzyn przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Kętrzyn (np. usługi pocztowe, usługi informatyczne).

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez czas określony przepisami prawa na podstawie instrukcji kancelaryjnej.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Rozmiar czcionki