Zaznacz stronę

XLIV sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

 

 

 

XLIV sesja
Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 28 października 2021r. (czwartek)
o godz. 16.00, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego, sala nr 6
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale między Placem Słowiańskim,
ulicami Limanowskiego, Sadową i Zieloną w Kętrzynie – etap 1.
3.2 wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Kętrzynie przy Placu Marsz.
Józefa Piłsudskiego.
3.3 zmiany uchwały NR LVIII/438/98 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 stycznia 1998r w sprawie określenia
zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn.
3.4 przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie.
3.5 zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie przeprowadzenia kontroli.
3.6 szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym Gminy Miejskiej Kętrzyn, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób
uprawnionych do udzielania ulg.
3.7 zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2033.
3.8 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021.
4. Podjęcie stanowiska w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
5. Debata na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej w Kętrzynie.
6. Informacja na temat bieżących programów w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez GMK w roku szkolnym 2020/2021.
8. Informacja Burmistrza o złożonych wnioskach do projektu budżetu miasta na rok 2022.
9. Ocena realizacji budżetu miasta za I półrocze 2021r.
10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie
za III kwartał 2021r.
12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie
oraz prac między sesjami.
13. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
14. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
17. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
18. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej z dnia 9 września 2021r.
19. Zamknięcie XLIV sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Rafał Rypina

 

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych RM – 26.10.21, godz. 15.30, Ratusz Miejski, sala nr 6
Komisja Gospodarki Komunalne j RM – 27.10.21, godz. 15.30, Ratusz Miejski, sala nr 6
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów RM – 25.10.21, godz. 15.30, Ratusz Miejski, sala nr 6