Zaznacz stronę

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kętrzyn.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kętrzyn.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwały Nr LXV/412/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w granicach administracyjnych miasta oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do studium oraz do prognozy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Kętrzyn.

Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: umketrzyn@miastoketrzyn.pl,
  • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miasta Kętrzyn, pok. 204,

w terminie do dnia 15 listopada 2021 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 Burmistrz Miasta Kętrzyn

/ – / Ryszard Niedziółka

 

Sporządziła:

Katarzyna Iwaniura

Podinspektor ds. planowania przestrzennego

ZAŁĄCZNIK:

Ogłoszenie o przystąpieniu

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1)     administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miasto Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn

2)     kontakt z inspektorem ochrony danych – poprzez adres korespondencyjny: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn oraz adres e-mail: iod@miasto.ketrzyn.pl;

3)     dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwag przez Burmistrza Miasta Kętrzyna , zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4)     odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5)     dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;

6)     każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych oraz przenoszenia danych;

7)     każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)     podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku;

9)     każdy ma prawo do cofnięcia zgody o przetwarzaniu danych osobowych w dowolnym momencie na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c) w/w rozporządzenia.