Zaznacz stronę

Udziały w gruncie pod budowę garaży przy ul. Limanowskiego w Kętrzynie

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów wynoszących 36/58 w nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 175/5 o pow. 0,2610 ha, obręb 5, KW–OL1K/00043053/8, położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Limanowskiego, przeznaczonej pod zabudowę zespołem garaży, sprzedawanych w udziałach po 1/58 części.
Udział 22/58 części nieruchomości został sprzedany w poprzednich postępowaniach przetargowych.

 

Cena wywoławcza udziału 1/58 części nieruchomości        – 8 400,00 zł

Wadium za udział 1/58 części nieruchomości                      –    900,00 zł

 Do  ceny  udziału  ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2021 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta w Kętrzynie
przy ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.

Wadium należy wnosić w pieniądzu w terminie do dnia 23 września 2021 r. na konto Urzędu Miasta
w Kętrzynie nr 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie.

            Wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz określić jednoznacznie przedmiot przetargu.

 

            Działka nr 175/5 jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu może nastąpić na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Miasta Kętrzyn na wniosek nabywcy działki.

Nabywcy nieruchomości projektując jej zagospodarowanie uwzględnią istniejące ukształtowanie terenu, istniejący drzewostan oraz istniejące sieci urządzeń podziemnych i nadziemnych, a w razie potrzeby wykonają ich przebudowę własnym staraniem i na własny koszt. Uzgodnienia ich przebudowy lub likwidacji należy dokonać z dysponentami sieci.

Przyłączenie nieruchomości do sieci urządzeń infrastruktury technicznej nabywcy nieruchomości wykonają własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci.

Proponowane terminy zagospodarowania nieruchomości:

– rozpoczęcie budowy –  1 rok licząc od daty podpisania umowy sprzedaży,

– zakończenie budowy – 2 lata licząc od daty podpisania umowy sprzedaży.

            W celu zapewnienia dostępu zbywanej nieruchomości do drogi publicznej ul. Bolesława Limanowskiego została ustanowiona odpłatna służebność drogowa. Odpłatność za ustanowienie służebności dla każdego sprzedawanego udziału 1/58 części działki wynosi jednorazowo
246,00 zł brutto (w tym 46,00 zł podatek VAT).

            Cena nabycia ww. nieruchomości, uzyskana w drodze przetargu łącznie z doliczonym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium oraz opłata za ustanowienie służebności podlegają wpłacie na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie przed zawarciem umowy sprzedaży.

            Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie,
nie podlega zwrotowi i przepada. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu na konto z którego dokonano wpłaty bądź na konto wskazane przez wpłacającego.

Terminy poprzednich przetargów: I – 24.03.2021 r., II – 9.06.2021 r.

 

            Bliższych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202,
tel. 89 752-05-43.

 

Kętrzyn, dnia 23 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

RYSZARD NIEDZIÓŁKA