Zaznacz stronę

Lokal mieszkalny przy ul. Asnyka 5 w Kętrzynie

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. 21,20 m2 położonego na poddaszu budynku przy ul. Adama Asnyka 5 w Kętrzynie wraz z udziałem 5/100 części działki nr 196/1 o pow. 0,0462 ha, obręb 3, KW- OL1K/00024398/9, położonej w Kętrzynie przy ul. Adama Asnyka 5. Do lokalu przynależy pomieszczenie (składówka)
o pow. 3,60 m2.

Cena wywoławcza     –  23 100,00 zł

wadium   –    2 400,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2021 r. o godz. 900, w Urzędzie Miasta
w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.

            Wadium należy wnosić w pieniądzu w terminie do dnia 23 września 2021 r. na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie nr 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie.

Wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz określić jednoznacznie przedmiot przetargu.

Oglądanie lokalu w dniach 16 i 23 września 2021 r.  w godzinach 1000 – 1030

Działka nr 196/1 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się w obszarze terenu przeznaczonego na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

Wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z budynku ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności działki gruntu.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż przedmiotowego lokalu zwolniona jest od podatku VAT.

Cena nabycia ww. nieruchomości uzyskana w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie przed zawarciem umowy sprzedaży.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, nie podlega zwrotowi i przepada. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu na konto z którego dokonano wpłaty bądź na konto wskazane przez wpłacającego.

Terminy poprzednich przetargów: I – 30.03.2021 r., II – 17.06.2021 r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202,
tel. 89-752-05-43.

 

Kętrzyn, dnia 23 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

RYSZARD NIEDZIÓŁKA