Zaznacz stronę

Burmistrz Miasta ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn

Grafika przedstawia tekst o treści Otwarty Konkurs Ofert
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – Organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek.

 

Ogłoszenie

Wyniki formalne

Wyniki konkursu

Załączniki:

zał. 1 wzór oferty

zał. 2 sprawozdanie

zał. 3 oświadczenia

zał. 4 oświadczenie VAT

zał. 5 oświadczenia o poufności danych

zał. 6 oświadczenie Split Payment

zał. 7 Karta oceny ofert

zał. 8 Klauzula Informacyjna

Termin składania ofert do dnia 24 maja 2021r. do godziny 12:00

 

Wyniki konkursu Dzień Dziecka – Profilaktyka