Zaznacz stronę

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

 

XXXV sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 25 marca 2021r. (czwartek)
o godz. 15.30 w trybie hybrydowym, Ratusz Miejski,
Pl.M.J. Piłsudskiego, sala nr 6
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków z zmiana porządku obrad.
3. Przedstawienie informacji na temat sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
4. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w Kętrzynie za 2020r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2021.
5.2. przyjęcia programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2025.
5.3. nadania statutu Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.
5.4. o zmianie Uchwały Nr LVIII/438/98 Rady Miejskiej w Kętrzynie z 28 stycznia 1998r. w sprawie
określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn.
5.5. zmiany uchwały Nr XXXI/226/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 listopada
2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale między Placem Słowiańskim, ulicami
Limanowskiego, Sadową i Zieloną w Kętrzynie.
5.6. aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn” wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko.
5.7. zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej
w 2021 r.
5.8. zmiany uchwały nr LVI/328/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
5.9. zwolnień z podatku od nieruchomości.
5.10.zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2033.
5.11.zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021.
5.12.określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Miasta Kętrzyna za 2020 rok”.
5.13.rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn.
5.14.przekazania pisma według właściwości.
6. Ocena współpracy miasta Kętrzyn z miastami partnerskimi.
7. Przyjęcie informacji z wykonania robót publicznych za 2020r.
8. Przyjęcie planu robót publicznych w 2021r.
9. Przedstawienie harmonogramu imprez kulturalnych i sportowych na 2021r.
10. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z realizacji zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność
GMK za II półrocze 2020r.
11. Zapoznanie się ze sprawozdaniami komisji stałych Rady Miejskiej za 2020r.
12. Przedstawienie sprawozdań Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z:
12.1.kontroli pn.” Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej w roku 2019.
12.2. działalności Komisji Rewizyjnej za III kwartał 2020r. i IV kwartał 2020r.
13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac
między sesjami.
14. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
15. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
18. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
19. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2021 r.
20. Zamknięcie XXXV sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

 

Osoby chętne do wzięcia udział w XXXIII Sesji Rady Miejskiej proszone są o zgłoszenie tego faktu
w Biurze Rady Miejskiej, Plac. M.J. Piłsudskiego 1 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 89 752 05 26 do
dnia 25.03.2021 do godziny 11:00

 

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
Komisja Edukacji, Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych – w dniu 22.03.2021r.
(poniedziałek ) o godzinie 15.15 w Sali nr 6 Ratusza Miejskiego, przy Pl. M.J.
Piłsudskiego 1, tryb hybrydowy
Komisja Gospodarki Komunalnej – w dniu 23.03.2021r (wtorek) o godz. 15.15 w Sali
nr 6 Ratusza Miejskiego, przy Pl. M.J. Piłsudskiego 1, tryb hybrydowy
Komisja Rozwoju Gosp. i Finansów – w dniu 24.03.2021r ( środa ) o godz. 15.15 w Sali
nr 6 Ratusza Miejskiego, przy Pl. M.J. Piłsudskiego 1, tryb hybrydowy

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast