Zaznacz stronę

Burmistrz Miasta Kętrzyn podpisał umowę na remont ulic i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wokół kętrzyńskiego jeziorka

logo Poland-russia oraz logo unii europejskiej

Umowa na inwestycje wokół jeziorka podpisana

16 marca 2021r., Burmistrz Miasta Kętrzyn podpisał umowę na remont ulic i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wokół kętrzyńskiego jeziorka. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego “Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020. 

Zakres prac obejmuje: roboty instalacyjno – sanitarne związane z przebudową kanalizacji deszczowej oraz prace drogowe. Uregulowany zostanie odpływ wód opadowych i roztopowych, zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi i biogennymi spłukiwanymi z terenów miejskich. Nowy system kanalizacji będzie skutecznie odprowadzał nadmiar wód do rurociągu pod drogą. Wody opadowe i roztopowe z odwadnianego terenu zostaną podczyszczone do parametrów zgodnych z polskim prawem. Koszt wykonanych prac wynosi ponad 3,6 mln zł. Wykonawcą Konsorcjum jest Lider – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego, zaś Partnerem Konsorcjum – “ALTOR” Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego. Termin zakończenia robót wyznaczony został na 31 października 2021 roku.

Głównym celem projektu “Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” jest wzrost ochrony czystości zbiorników wodnych. Wśród celów szczegółowych wyróżniamy: poprawę infrastruktury sieci kanalizacji deszczowej i infrastruktury hydrotechnicznej, oczyszczenie zbiorników wodnych oraz zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjne, rozwój współpracy na obszarze transgranicznym w zakresie ochrony zbiorników wodnych i ich wykorzystania dla rozwoju społecznego i gospodarczego.

Wartość całego projektu wynosi 1 986 495,52 euro, z czego dofinansowanie na poziomie 90% wynosi 1 787 845,96 euro. Kętrzyn wartość: 1 045 124,06 euro, dofinansowani 90 % – 940 611,65 euro

Okres realizacji projektu Polska – Rosja: 01.08.2020-31.07.2022.

Niniejszy dokument został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Rosja 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Gmina Miejska Kętrzyn i w żadnym wypadku nie może on być uważany za odzwierciedlający oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska- Rosja 2014-2020

 

Zdjęcie przedstawia moment podpisania umowy przez Burmistrza Miasta Ketrzyn Ryszarda Niedziółkę z przedstawicielem firmy Lider – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast