Zaznacz stronę

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

“Osoby chętne do wzięcia udział w XXXIII Sesji Rady Miejskiej proszone są o zgłoszenie tego faktu w Biurze Rady Miejskiej, Plac. M.J. Piłsudskiego 1 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 897520526 do dnia 30.12.2020 do godziny 11:00”

Herb Miasta Kętrzyn

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm. ) na wniosek Burmistrza Miasta Kętrzyn ZAPRASZAM na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Kętrzynie, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020r. (środa) o godz. 13:00 w trybie hybrydowym. W sali nr 6 Ratusza Miejskiego, przy Pl. M.J. Piłsudskiego 1 odbędą się obrady stacjonarne przy udziale części osób, pozostałe osoby będą obradowały zdalnie.

 

Porządek Obrad XXXIII Sesji:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków z zmiana porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Kętrzyn na lata 2021-2033.
3.1. odczytanie projektu chwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2033.(projekt uchwały radni otrzymali 16 listopada 2020).
3.2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały.
3.3. odczytanie stanowisk klubów radnych.
3.4. odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej.
3.5. odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji Rady.
3.6. dyskusja.
3.7. głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2033.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021. (projekt uchwały radni otrzymali
16 listopada 2020r.)
4.1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
4.2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu.
4.3. odczytanie stanowisk klubów radnych.
4.4. odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej.
4.5. odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Finansów Rady Miejskiej.
4.6. dyskusja.
4.7. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn.
5.2. Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie dla miasta Kętrzyn na lata 2021 – 2026.
5.3. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Kętrzyn na lata 2021-2023.
5.4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kętrzyn na rok 2021.
5.5. bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu
pasażerskiego.
5.6. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kętrzyn.
5.7. zmiany uchwały nr XXI/151/2019Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020-2030.
5.8. zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020.
5.9. zmiany uchwały nr XXIV/181/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu.
5.10. ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej w Kętrzynie, niewygasających
z upływem roku budżetowego 2020.
5.11. o uchwaleniu Ramowego Planu Działania Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2021 rok.
6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli
pn.” Kontrola zadań własnych w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej”.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac
między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
10. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
11. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2020 r.
12. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej z dnia 2 grudnia 2020 r.
13. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast