Zaznacz stronę

XXX Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszego miasta, apelujemy do mieszkańców o rozważenie braku osobistego udziału w sesji. 

Osoby zainteresowane udziałem w XXX Sesji Rady Miejskiej proszone są o zgłoszenie tego faktu w Biurze Rady Miejskiej, Plac. M.J. Piłsudskiego 1 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 89 752 05 26 do dnia 29.10.2020 r. do godź. 12:00.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na: https://www.hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=ketrzynumsesja-1

 

Herb Miasta Kętrzyn

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) zapraszam na XXX sesję Rady Miejskiej w Kętrzynie, która odbędzie się w dniu 29 października 2020r. (czwartek) o godz.17:00 w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A w Kętrzynie, z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn za 2019r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kętrzyn wotum zaufania.
3.1 Debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
3.2 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kętrzyn wotum zaufania za 2019 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1 W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030.
4.2 W sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020
4.3 W sprawie odwołania Skarbnika Miasta Kętrzyn-głównego księgowego budżetu.
4.4 W sprawie powołania Skarbnika Miasta Kętrzyn-głównego księgowego budżetu.
4.5 W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie przeprowadzenia kontroli w zakresie kontroli kart pojazdu służbowego KTBS Sp. z o. o. marki Opel Corsa Nr rej. NO 1677 P za okres styczeń – maj 2020 r.
4.6 W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji umowy podpisanej w dniu 01.09.2011 r. na okres 10 lat, na dzierżawę od miasta Kętrzyn budynku przy ul. Moniuszki 3, a w szczególności płatności terminowej za tę dzierżawę, od dnia 01.09.2011 r. do dnia 31.08.2020 r.
4.7 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 maja 2019 nr XI/82/2019 w sprawie powołania składu osobowego Rady Muzeum przy Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
4.8 W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn.
4.9 W sprawie rozpatrzenia petycji Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
5. Podjęcie stanowisk:
5.1 w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyna dla terenów w rejonie ulic Poznańskiej, Klonowej, Świerkowej i Mazurskiej (jednostka A) w zakresie sposobu zaopatrzenia w ciepło nowo budowanego budynku na działce nr 899/40, obręb nr 6, położonej przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie.
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
10. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
11. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 10 września 2020 r.
12. Zamknięcie XXX sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie

Na podstawie art. 24 i 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r.poz. 713 ) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy na czas trwania obrad Rady.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast