Zaznacz stronę

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie w roku 2020 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

BURMISTRZ  MIASTA KĘTRZYN

zawiadamia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej  na wykonanie w roku 2020 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie uchwały Nr LII/282/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 września 2009 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXI/373/14 z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz trybu ich rozliczania i zasad kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

Kwota przeznaczona na  dotacje  w roku 2020  –   25.000 zł.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, położonego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn, jeżeli posiadanie zabytku  wynika z prawa własności  do zabytku, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku.

Podmioty zainteresowane otrzymaniem w roku 2020 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach powinny złożyć wnioski   do  10 lipca 2020r.  do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11, Punkt Obsługi Interesantów.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 752 05 40, 89 752 05 60.

Dotacje mogą być udzielone na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez Wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji i  mogą obejmować nakłady konieczne na:

 1. a) remont elewacji budynków wpisanych do rejestru zabytków wraz z wymianą lub remontem stolarki okiennej i drzwiowej, w tym obejmujące odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 2. b) remont dachów budynków wpisanych do rejestru zabytków, w tym odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 3. c) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i projektowej”.

 

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, przy czym każdorazowo wysokość dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miejskiej Kętrzyn jest uzależniona od ilości złożonych wniosków oraz środków finansowych przyznanych w budżecie danego roku.

Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu miasta oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekraczać wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.

Ubiegający się o udzielenie dotacji winien złożyć wniosek  o dotację wraz z następującymi załącznikami:

 1. a) kosztorys (ofertowy lub inwestorski) planowanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania;
 2. b) harmonogram planowanych prac lub robót;
 3. c) wykaz prac wykonanych przy zabytku w okresie ostatnich pięciu lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie i źródeł ich finansowania;
 4. d) pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków na prowadzenie prac lub robót oraz projekt i pozwolenie lub program prac.
 5. e) oświadczenie o uzyskanych dotychczas środkach publicznych na dofinansowanie wyżej wymienionych prac lub robót w zabytku;
 6. f) oświadczenie o wnioskach o udzielenie dotacji złożonych do innych jednostek sektora finansów publicznych;
 7. g) oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej wnioskodawcy;
 8. h) dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
 9. i) zgoda współwłaścicieli zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac;
 10. j) decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
 11. k) dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku.

 

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Wnioski poprawne pod względem formalnym, będą oceniane według poniższych kryteriów:

 1. a) stan zachowania zabytku;
 2. b) wartość historyczna, naukowa bądź artystyczna zabytku oraz jego znaczenie dla Miasta Kętrzyn;
 3. c) wpływ planowanych prac lub robót na wartość zabytku;
 4. d) promowanie historii i dziedzictwa kulturowego Miasta Kętrzyn;
 5. e) dostępność obiektu dla społeczności;
 6. f) wysokość środków własnych;
 7. g) dotacje otrzymane od organów administracji publicznej i ich prawidłowe wykorzystanie.

Priorytetowo będą traktowane prace konserwatorskie mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku oraz zahamowanie procesów jego destrukcji.

 

Dotacje przyznaje Rada Miejska w Kętrzynie na wniosek Burmistrza Miasta Kętrzyn.

 

Druki wniosków o udzielenie dotacji, jak również szczegółowe informacje o konkursie można pobierać ze strony internetowej Miasta Kętrzyn: www.miastoketrzyn.pl –  oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Punktu Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Kętrzyn.

Publiczne Otwarcie Wniosków odbędzie się w dniu  13 lipca  2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Kętrzyn, sala nr 108.

 

Sporządziła: Halina Kuriata

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Ryszard Niedziółka

 

Załącznik do pobrania:

Wniosek

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast