Zaznacz stronę

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla Miasta Kętrzyn na rok 2020”  Prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych   i socjoterapeutycznych.

 

Ogłoszenie – Prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych.

Zarządzenie Nr 18 2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 10 stycznia 2020 r.

 

Załączniki:

zał. 1 wzór oferty

zał. 2 sprawozdanie

zał. 3 oświadczenia

zał. 4 oświadczenie VAT

zał. 5 oświadczenia o poufności danych

zał. 6 oświadczenie Split Payment

zał. 7 Karta oceny ofert

zał. 8 Klauzula Informacyjna

Wyniki oceny formalnej

Zarządzenie Komisja Konkursowa prowadzenie świtlic

Wyniki konkursu