Zaznacz stronę

Ogłoszenie o przetargu działek przy ul. Batorego

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza

 

kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00017546/0.

 

L.P

Nr działki

Powierzchnia w ha

Cena
wywoławcza

Wadium

1

12/6

0,1972

80 900,00 zł

8 100,00 zł

2

12/7

0,2070

85 000,00 zł

8 500,00 zł

3

12/8

0,1867

76 800,00 zł

7 700,00 zł

4

12/27

0,1319

54 500,00 zł

5 500,00 zł

5

12/28

0,1305

54 000,00 zł

5 400,00 zł

6

12/29

0,1250

51 700,00 zł

5 200,00 zł

 

Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

            Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta 
w Kętrzynie przy  ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.

Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11 (w godz. 900 – 1400) lub na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie nr 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 w terminie do 9 października 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie.

Wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu
oraz nr działki.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu powinny być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazane działki położone są na terenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oznaczonym symbolem MN.

           Nabywca nieruchomości projektując jej zagospodarowanie uwzględni istniejący drzewostan, ukształtowanie terenu oraz istniejące sieci urządzeń podziemnych i nadziemnych, a w razie potrzeby wykona ich przebudowę własnym staraniem i na własny koszt.

            Przyłączenie nieruchomości do sieci urządzeń infrastruktury technicznej nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych
z dysponentami sieci.

W celu zapewnienia dostępu zbywanej nieruchomości do drogi publicznej ul. Stefana Batorego zostanie ustanowiona odpłatna służebność drogowa. Odpłatność za ustanowienie służebności dla sprzedawanej działki wynosi jednorazowo 246,00 zł brutto (w tym 46,00 zł podatek VAT).

            Cena nabycia ww. nieruchomości uzyskana w drodze przetargu łącznie z doliczonym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium oraz opłata za służebność podlegają zapłacie na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie przed zawarciem umowy sprzedaży.

            Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy
w wyznaczonym terminie, nie podlega zwrotowi i przepada. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu na konto z którego dokonano wpłaty bądź na konto wskazane przez wpłacającego.

Terminy poprzednich przetargów: I – 26.10.2018 r. II – 13.02.2019 r., III – 8.05.2019 r.,
IV – 6.08.2019 r.

            Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska
Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-752-05-43.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast