Zaznacz stronę

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ZHP

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019, poz. 688 ze zm.) na realizację zadania publicznego pod tytułem „WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI MŁODZIEŻY”

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) na realizację zadania publicznego pod tytułem:

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży”.

W dniu 26 czerwca 2019 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego ,,HUFIEC” Kętrzyn na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – organizacja dla dzieci i młodzieży oraz rodzin, w których występują problemy związane
z uzależnieniami jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, obozów terapeutycznych wyjazdów mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia ,ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży narażonych
na działanie czynników ryzyka p.n. „Wypoczynek dla dzieci i młodzieży”.

Uznając celowość realizacji ww. zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 8 lipca 2019 r., do Biura Obsługi Interesanta, przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn lub drogą elektroniczną na adres: k.kopec@miastoketrzyn.pl

Uwagi przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast