Zaznacz stronę

,,Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza nabór wniosków na stypendia sportowe”

Informacja

Burmistrz Miasta Kętrzyn uprzejmie informuje, że zgodnie § 10 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  Nr LIV/318/18 z dnia 11 czerwca 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr LVII/342/18 z dnia
6 września 2018 r., (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 3237
z późn. zm.) w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych zawodnikom, instruktorom
i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej do dnia 20 czerwca 2019 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miasta ul. Wojska Polskiego 11 w Punkcie Obsługi Interesantów (parter) składa się wnioski o przyznanie stypendium sportowego.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego jest spełnienie kryteriów zawartych w uchwale oraz złożenie odpowiedniego wniosku (załączniki do uchwały). 

  1. Uprawnionym do pobierania stypendium jest mieszkaniec Kętrzyna, który spełnia łącznie następujące kryteria:
  • Czynnie uprawia określoną dyscyplinę sportową, mającą znaczenie dla Gminy Miejskiej Kętrzyn określoną w 3 uchwały;
  • Osiąga wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  • Przestrzega obowiązujących norm społecznych i wywiązuje się nienagannie ze swoich powinności jako sportowiec.
  1. Do złożenia wniosku o przyznanie lub pozbawienie stypendium uprawniony jest:

1) uczniowski klub sportowy lub klub sportowy będący stowarzyszeniem kultury fizycznej lub posiadający inną formę podmiotowości prawnej,

2) właściwy związek sportowy lub krajowa organizacja sportowa w danej dyscyplinie sportu,

3) osoba posiadająca uprawnienia instruktorskie lub trenerskie,

4) pełnoletni zawodnik,

5)rodzic lub opiekun prawny, jeżeli zawodnik jest pełnoletni.

  1. Do złożenia wniosku o przyznanie nagrody może wystąpić w szczególności:
  • Klub sportowy, w tym działający w formie stowarzyszenia,
  • Właściwy związek sportowy lub krajowa organizacja sportowa w danej dyscyplinie sportu,
  • Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie,
  • Rada Sportu przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn.

Więcej informacji na temat stypendium sportowego można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji
i Rozwoju  (pokój 301 w Urzędzie Miasta Kętrzynie) tel. 089 752 05 66.

W załączeniu wnioski  do pobrania.                                                                 

 

 

 Z upoważnienia Burmistrza Miasta

(-) ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KĘTRZYN

MACIEJ WRÓBEL

Załącznik Nr 1 – wniosek dyscyplina indywidualna

Załącznik Nr 2- wniosek dyscyplina zespolowa

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast