Zaznacz stronę

Nabór do Komisji Konkursowych 2019

NABÓR CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH

W związku z ogłoszonymi przez Burmistrza Miasta Kętrzyn w dniu 25 kwietnia 2019 r., otwartymi konkursami ofert na wspieranie i powierzanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Kętrzyn realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2019 r., zapraszamy do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach ogłoszonych Konkursów.

Kandydatów na członków Komisji mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

W pracach Komisji Konkursowej może wziąć udział osoba, która spełnia następujące kryteria:

1) nie reprezentuje oraz nie została wskazana przez organizację pozarządową lub inny uprawniony podmioty biorący udział w Konkursie z danego zakresu,

2) nie pozostaje wobec podmiotu biorącego udział w Konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,

3) posiada wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres tematyczny danego Konkursu,

4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

5) posiada nieposzlakowaną opinię;

Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1) opiniowanie ofert, złożonych w ramach Konkursu z danego zakresu, zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie otwartych konkursów ofert;

2) proponowanie podziału środków pomiędzy ofertami.

Do członków Komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), dotyczące wyłączenia pracownika. Udział w pracach Komisji Konkursowej ma charakter społeczny.

Zgłoszenia można nadsyłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) lub składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, lub e-mailowo na adres: k.kopec@miastoketrzyn.pl w terminie do 13 maja 2019 roku (Formularz zgłoszeniowy – w załączeniu).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta w Kętrzynie tel.: 89/752 05 91.                                                                                   

formularz_zgloszeniowy

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast