Zaznacz stronę

Przetarg – lokal mieszkaniowy o pow. 27,50m2

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza

            pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5
o pow. 27,50 m2
położonego w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 17 w Kętrzynie wraz
z udziałem 89/1000 części działek nr 218 o pow. 0,0238 ha i nr 217/12 o pow. 0,0225 ha obręb 3,
KW- OL1K/00008912/1, położonych w Kętrzynie przy ul. Powstańców Warszawy 17. Do lokalu przynależy piwnica w ramach udziału w częściach wspólnych budynku.

Cena wywoławcza      –  50 200,00 zł             wadium   –    5 100,00 zł

            W związku z tym, że budynek położony przy ul. Powstańców Warszawy 17 w Kętrzynie wpisany jest do  rejestru zabytków, cenę nieruchomości ustaloną w drodze przetargu obniża się o 50%.

Przetarg odbędzie się dnia 24 kwietnia 2019 r. o godz. 1200, w Urzędzie Miasta               
w Kętrzynie przy  ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.

Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska
Polskiego 11 (w godz. 900 – 1400) lub na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie nr 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 w terminie do 17 kwietnia 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie. Wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki.

            Oglądanie lokalu w dniach 10 i 17 kwietnia 2019 r.  w godzinach 1000 – 1030.

            Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn znajduje się na obszarze o funkcji mieszkalnej i usługowej oraz zasięgu obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich, a jednocześnie w zasięgu strefy B ochrony konserwatorskiej.

Księga wieczysta nr OL1K/00008912/1 zawiera następujące wpisy:

  1. wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z budynku ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności budynku i działki gruntu.
  2. dom przy ul. Powstańców Warszawy 17 w Kętrzynie znajdujący się na nieruchomości zapisanej
    w niniejszej księdze wieczystej wpisany został do rejestru zabytków województwa olsztyńskiego pod numerem rejestru a-4331.

            Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż przedmiotowego lokalu, zwolniona jest od podatku VAT.

            Cena nabycia nieruchomości lokalowej uzyskana w drodze przetargu, pomniejszona
o wpłacone wadium podlega zapłacie na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska
Polskiego 11 przed zawarciem umowy sprzedaży.

            Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie, nie podlega zwrotowi i przepada. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu
3 dni od dnia zakończenia przetargu na konto z którego dokonano wpłaty bądź na konto wskazane przez wpłacającego.

           Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89 752-05-43.

Rozmiar czcionki