Zaznacz stronę

Walczymy ze smogiem.

WALCZYMY ZE SMOGIEM

Smog jest niebezpieczny dla każdego z nas, a szczególnie dla osób zmagających się z astmą, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, osób cierpiących na chorobę wieńcową czy niewydolność serca.

Jest mieszaniną różnych toksycznych związków tj. tlenek węgla, benzopiren, dioksyny, węglowodory aromatyczne, tlenki azotu i siarki, i wiele innych.

Szczególny wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza mają indywidualne kotłownie domowe.

W wielu domach wciąż funkcjonują piece na paliwo stałe tzw. kopciuchy, w których niejednokrotnie spalane są również śmieci. By zmniejszyć emisję zanieczyszczeń niezbędna jest wymiana źródeł ogrzewania na proekologiczne.

W roku bieżącym, podobnie jak w 2018r. w budżecie miasta przewidziano pulę pieniędzy na dotacje do wymiany źródeł ogrzewania. W 2018r. udzielono dotacje na wymianę 30 tzw.” kopciuchów”.

Regulamin udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Kętrzyn w 2019r. określa Uchwała Narwi/45/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie (Załącznik nr 1)

Przypomnieć należy, że jest aktywny także kompleksowy program rządowy „Czyste Powietrze” skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego – dotacje i pożyczki udzielane są za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – informacje o programie Załącznik nr 2.

System ogrzewania proekologicznego obejmuje:

 • ogrzewanie gazem, energią elektryczną, olejem opałowym
 • przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz wykorzystanie pompy ciepła.

Dotacja obejmuje nakłady finansowe poniesione na:

 • zakup i montaż urządzeń grzewczych opalanych paliwem gazowym, olejowym, oraz innych urządzeń grzewczych wykorzystujących energię elektryczną i pompy ciepła
 • zakup węzła cieplnego – w przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej,

Nie udziela się dotacji na:

 • zakup przenośnych urządzeń grzewczych
 • wymianę istniejącego proekologicznego systemu ogrzewania
 • wykonanie prac projektowych
 • pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania

O dotację mogą się ubiegać:

 • osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
 • wspólnoty mieszkaniowe

Dotacje skierowane są wyłącznie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w danym lokalu lub budynku mieszkalnym

Kwotę dofinansowania ustalono w wysokości do 50% poniesionych nakładów finansowych, lecz nie więcej niż:

 • 2 000,00 zł dla budynku jednorodzinnego lub jednego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na zakup urządzeń grzewczych opalanych paliwem gazowym, olejowym oraz innych urządzeń grzewczych wykorzystujących energie elektryczną
 • 5 000,00 zł dla budynku jednorodzinnego lub wspólnoty mieszkaniowej na zakup węzła cieplnego – w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej
 • 5 000,00 zł w przypadku zastosowania pompy ciepła.

Dotacja nie może pokrywać wydatków finansowanych przez inne podmioty (zakaz podwójnego finansowania)

Wnioski składa się:

 • w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu
 • w terminie od 1 stycznia do 30 marca
 • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn
 • drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Kętrzyn

 1. Wojska Polskiego 11

11-400 Kętrzyn

W przypadku przesłania wniosku droga pocztową – o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.

Dotacją objęte są wyłącznie wnioski spełniające wszystkie wymogi.

Wnioski będą weryfikowane pod względem merytoryczno-formalnym przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Kętrzyn.

Na podstawie zatwierdzonego przez komisję protokołu nastąpi zawarcie umowy cywilnoprawnej o udzielenie dotacji w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku lub odmowa udzielenia dotacji w przypadku negatywnej weryfikacji wniosku.

Treść regulaminu i wnioski o udzielenie dotacji celowej na stronie

Przypomnieć należy, że jest aktywny także kompleksowy program rządowy „Czyste Powietrze „skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego – dotacje i pożyczki udzielane są za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – informacje o programie Załącznik nr 2.

załącznik nr 1 do art. – REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA ZADANIA ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ SYSTEMU OGRZEWANIA NA OGRZEWANIE PROEKOLOGICZNE

Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji – wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik nr 2 do art. – ulotka Czyste powietrze WFOŚiGW

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji- wniosek o rozliczenie dotacji

 

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast