Zaznacz stronę

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 42/58 części nieruchomości gruntowej.

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 42/58 części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 175/5 o pow. 2610 m2, obręb 5, KW–OL1K/00043053/8, położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Limanowskiego w udziałach po 1/58 części, przeznaczonej pod zabudowę zespołem garaży. Udział 16/58 części nieruchomości został sprzedany we wcześniejszym postępowaniu przetargowym.

 Cena wywoławcza udziału 1/58 części nieruchomości    –   7 200,00 zł

Wadium za udział 1/58 części nieruchomości                 –     800,00 zł

Do  ceny  udziału  ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 marca 2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Kętrzynie
przy ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.

Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11
(w godz. 900 – 1400) lub na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie nr 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 w terminie do 7 marca 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto Urzędu Miasta
w Kętrzynie. Wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz
nr działki.

Działka nr 175/5 jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu może nastąpić na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Miasta Kętrzyn na wniosek nabywcy działki.

Nabywcy nieruchomości projektując jej zagospodarowanie uwzględnią istniejące ukształtowanie terenu, istniejący drzewostan oraz istniejące sieci urządzeń podziemnych i nadziemnych, a w razie potrzeby wykonają ich przebudowę własnym staraniem i na własny koszt. Uzgodnienia ich przebudowy lub likwidacji należy dokonać z dysponentami sieci.

Przyłączenie nieruchomości do sieci urządzeń infrastruktury technicznej nabywcy nieruchomości wykonają własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci.

Proponowane terminy zagospodarowania nieruchomości:

– rozpoczęcie budowy –  1 rok licząc od daty podpisania umowy sprzedaży,

– zakończenie budowy – 2 lata licząc od daty podpisania umowy sprzedaży.

W celu zapewnienia dostępu zbywanej nieruchomości do drogi publicznej ul. Bolesława Limanowskiego została ustanowiona odpłatna służebność drogowa. Odpłatność za ustanowienie służebności dla każdego sprzedawanego udziału 1/58 części działki wynosi jednorazowo 246,00 zł brutto (w tym
46,00 zł podatek VAT).

Cena nabycia ww. nieruchomości, uzyskana w drodze przetargu łącznie z doliczonym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium oraz opłata za ustanowienie służebności podlegają wpłacie na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie przed zawarciem umowy sprzedaży.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, nie podlega zwrotowi i przepada. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu na konto z którego dokonano wpłaty bądź na konto wskazane przez wpłacającego.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202,
tel. 89 752-05-43.

Rozmiar czcionki