Zaznacz stronę

Sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 175/1 o pow. 0,1266 ha, KW – OL1K/00043049/7 wraz z działką nr 175/2 o pow. 0,1969 ha, KW – OL1K/00043050/7, obie położone w obrębie 5 miasta Kętrzyn przy ul. Bolesława Limanowskiego, przeznaczone pod projektowaną zabudowę mieszkaniową  wielorodzinną.

Cena wywoławcza     –      229 600,00 zł                      wadium    –    23 000,00 zł

Do ceny udziału ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta
w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.

Wadium należy wnosić w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie nr 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 w terminie do 21 marca 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu może nastąpić na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Miasta Kętrzyn na wniosek nabywcy nieruchomości.

Nabywca nieruchomości projektując jej zagospodarowanie uwzględni istniejące ukształtowanie terenu, istniejący drzewostan oraz istniejące sieci urządzeń podziemnych i nadziemnych, a w razie potrzeby wykona ich przebudowę własnym staraniem i na własny koszt. Uzgodnienia ich przebudowy
lub likwidacji należy dokonać z dysponentami sieci.

Przyłączenie nieruchomości do sieci urządzeń infrastruktury technicznej nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci. Działka nr 175/1 jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Księga wieczysta prowadzona dla działki nr 175/2 zawiera w dziale III wpis dotyczący obciążenia działki służebnością przesyłu i wynikających z tego zobowiązań.

Proponowane terminy zagospodarowania nieruchomości:

– rozpoczęcie budowy –  2 lata licząc od daty podpisania umowy sprzedaży,

– zakończenie budowy – 5 lat licząc od daty podpisania umowy sprzedaży.

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej zbywanej nieruchomości zostanie ustanowiona odpłatna służebność drogowa. Odpłatność za ustanowienie służebności dla sprzedawanej nieruchomości wynosi jednorazowo – 246,00 zł brutto (w tym 46,00 zł podatek VAT).

Cena nabycia ww. nieruchomości uzyskana w drodze przetargu łącznie z doliczonym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium oraz opłata za służebność podlegają zapłacie na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie przed zawarciem umowy sprzedaży.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie,
nie podlega zwrotowi i przepada. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu na konto z którego dokonano wpłaty bądź na konto wskazane przez wpłacającego.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 3 stycznia 2019 r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11,
pokój nr 202, tel. 89-752-05-43.

 

 

Rozmiar czcionki