Zaznacz stronę

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie w roku 2019 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

Zawiadamia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie w roku 2019 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie uchwały Nr LII/282/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 września 2009 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXI/373/14 z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz trybu ich rozliczania i zasad kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

Kwota przeznaczona na dotacje w roku 2019 – 100.000,00zł.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, położonego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn, jeżeli posiadanie zabytku wynika z prawa własności do zabytku, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku.

Podmioty zainteresowane otrzymaniem w roku 2019 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach powinny złożyć wnioski do 8 marca 2019r. do godz. 1500 w Urzędzie Miejskim w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11, punkt Obsługi Interesantów.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 752 05 40.

Pełen tekst ogłoszenia, zawierający:
1. Zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadania;
2. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Kętrzyna: www.miastoketrzyn.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn.

Druki wniosków o udzielenie dotacji, jak również szczegółowe informacje o konkursie można pobierać ze strony internetowej Miasta Kętrzyn: www.miastoketrzyn.pl – oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Punktu Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Kętrzyn.
Publiczne otwarcie wniosków odbędzie się 11 marca 2019r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Kętrzyn, sala nr 108.

wniosek_ – do pobrania

Sporządziła:
Halina Kuriata

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Ryszard Niedziółka

Rozmiar czcionki