Zaznacz stronę

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 15/100 części nieruchomości gruntowej.

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 15/100 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 77 o pow. 7984 m2 i  nr 78 o pow. 527 m2, położonej przy ul. Składowej w Kętrzynie, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1K/00003006/2.

Cena wywoławcza – 108 000,00 zł

Wadium – 10 800,00 zł

Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

            Przetarg odbędzie się w dniu 13 marca 2019 r. o godz. 1200 w Urzędzie Miasta
w Kętrzynie przy  ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.

Wadium należy wnosić w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie nr 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 w terminie do 7 marca 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie. Wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 77 znajduje się w obrębie obszaru o funkcji usługowej (U-9), a działka nr 78 znajduje się w obrębie obszaru o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN-7).           Nabywca udziału części nieruchomości projektując jej zagospodarowanie uwzględni istniejący drzewostan, ukształtowanie terenu oraz istniejące sieci urządzeń podziemnych
i nadziemnych, a w razie potrzeby wykona ich przebudowę własnym staraniem i na własny koszt. Przyłączenie nieruchomości do sieci urządzeń infrastruktury technicznej nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych
z dysponentami sieci.

Cena nabycia ww. udziału części nieruchomości uzyskana w drodze przetargu łącznie
z doliczonym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium podlegają zapłacie na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie przed zawarciem umowy sprzedaży.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy
w wyznaczonym terminie, nie podlega zwrotowi i przepada. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu na konto z którego dokonano wpłaty bądź na konto wskazane przez wpłacającego.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Dział III księgi wieczystej nr OL1K/00003006/2 zawiera wpis o ciężarze z tytułu niezapłaconej ceny nabycia za nieruchomość – ciężar nieistniejący.

Termin poprzedniego przetargu – 26.10.2018 r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-752-05-43.

 

 

 

Rozmiar czcionki