Zaznacz stronę

Przetarg ustny nieograniczony – nieruchomości gruntowe ul. Stefana Batorego.

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00017546/0.

 

L.P Nr działki Powierzchnia w ha Cena
wywoławcza
Wadium
1 12/6 0,1972 80 900,00 zł 8 100,00 zł
2 12/7 0,2070 85 000,00 zł 8 500,00 zł
3 12/8 0,1867 76 800,00 zł 7 700,00 zł
4 12/27 0,1319 54 500,00 zł 5 500,00 zł
5 12/28 0,1305 54 000,00 zł 5 400,00 zł
6 12/29 0,1250 51 700,00 zł 5 200,00 zł
7 12/30 0,1288 53 300,00 zł 5 400,00 zł
8 12/31 0,1254 51 900,00 zł 5 200,00 zł
9 12/32 0,1281 53 000,00 zł 5 300,00 zł
10 12/33 0,1258 52 100,00 zł 5 300,00 zł
11 12/34 0,1274 52 700,00 zł 5 300,00 zł
12 12/37 0,1190 49 300,00 zł 5 000,00 zł
13 12/41 0,1270 52 500,00 zł 5 300,00 zł
14 12/42 0,1249 51 700,00 zł 5 200,00 zł
15 12/43 0,1461 60 300,00 zł 6 100,00 zł

 

Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

            Przetarg odbędzie się w dniu 13 lutego 2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta
w Kętrzynie przy  ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.

Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11 (w godz. 900 – 1400) lub na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie nr 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 w terminie do 7 lutego 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie. Wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu powinny być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazane działki położone są na terenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oznaczonym symbolem MN.

Nabywca nieruchomości projektując jej zagospodarowanie uwzględni istniejący drzewostan, ukształtowanie terenu oraz istniejące sieci urządzeń podziemnych i nadziemnych, a w razie potrzeby wykona ich przebudowę własnym staraniem i na własny koszt.

Przyłączenie nieruchomości do sieci urządzeń infrastruktury technicznej nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych
z dysponentami sieci.

W celu zapewnienia dostępu zbywanej nieruchomości do drogi publicznej ul. Stefana Batorego zostanie ustanowiona odpłatna służebność drogowa. Odpłatność za ustanowienie służebności dla sprzedawanej działki wynosi jednorazowo 246,00 zł brutto (w tym 46,00 zł podatek VAT).

Cena nabycia ww. nieruchomości uzyskana w drodze przetargu łącznie z doliczonym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium oraz opłata za służebność podlegają zapłacie na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie przed zawarciem umowy sprzedaży.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy
w wyznaczonym terminie, nie podlega zwrotowi i przepada. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu na konto z którego dokonano wpłaty bądź na konto wskazane przez wpłacającego.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26 października 2018 r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-752-05-43.

Rozmiar czcionki