Zaznacz stronę

Przetarg ustny nieograniczony – 1/6 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza

kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/6 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 893/3 o pow. 186 m2, obręb 6, KW – OL1K/00043111/3, położonej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej w udziałach

po 1/6 części, przeznaczonej pod zabudowę zespołem 6 garaży  murowanych. Udział 5/6 został sprzedany we wcześniejszych postępowaniach przetargowych.

Cena wywoławcza  udziału 1/6 części nieruchomości   –   5 500,00 zł

Wadium  za udział 1/6 części nieruchomości                 –     600,00 zł

Do  ceny udziału ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.


            Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2019 r. o godz. 1000, w Urzędzie Miasta
w Kętrzynie przy  ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.

Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska
Polskiego 11 (w godz. 900 – 1400) lub na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie nr 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 w terminie do 8 lutego 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie. Wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w zasięgu terenu przeznaczonego na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi – obszar funkcyjny MWU-1, na którym plan dopuszcza realizację infrastruktury towarzyszącej m.in. takiej jak garaże.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu powinny być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zagospodarowanie terenu winno uwzględniać istniejące sieci urządzeń podziemnych i nadziemnych, a w razie potrzeby nabywcy dokonają przebudowy sieci własnym staraniem i na własny koszt. Przyłączenie nieruchomości do istniejących sieci urządzeń infrastruktury technicznej nabywcy nieruchomości wykonają własnym staraniem i na własny koszt, na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci. Ponadto na etapie projektowania należy uwzględnić istniejące ukształtowanie terenu oraz istniejący drzewostan, a w razie potrzeby dokonać wycinki drzew na własny koszt.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Proponowane terminy zagospodarowania nieruchomości:

– rozpoczęcie budowy – 1 rok licząc od daty podpisania umowy sprzedaży,

– zakończenie budowy – 2 lata licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży.

W celu zapewnienia dostępu zbywanej nieruchomości do drogi publicznej ul. Poznańskiej zostanie ustanowiona odpłatna służebność drogowa. Odpłatność za ustanowienie służebności dla każdego sprzedawanego udziału 1/6 części działki wynosi jednorazowo  –  246,00 zł brutto (w tym 46,00 zł   podatek VAT).

Cena nabycia udziału w działce uzyskana w drodze przetargu łącznie z doliczonym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium oraz opłata za służebność podlegają zapłacie na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie przed zawarciem umowy sprzedaży.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, nie podlega zwrotowi i przepada. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni
od dnia zakończenia przetargu na konto z którego dokonano wpłaty bądź na konto wskazane przez wpłacającego.

Terminy przeprowadzonych przetargów: I – 11.01.2018 r., II – 21.03.2018 r., III – 13.06.2018 r.,
IV – 5.09.2018 r., V – 20.11.2018 r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202,
tel. 89 752-05-43.

Rozmiar czcionki