Zaznacz stronę

Otwarty konkurs ofert w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Zarządzenie Nr 294 /2018

Burmistrza Miasta Kętrzyn

z dnia 17.09.2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kętrzyn realizowanych w II półroczu 2018 r. (w okresie 9.10.2018 r. do 31.12.2018 r.)

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.), art. 4 ust. 1 , art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XLV/268/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi  oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok, Burmistrz Miasta Kętrzyn zarządza, co następuje:

 

 • 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych określonych
w Rocznym Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi  oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej
w Kętrzynie nr XLV/268/17 z dnia 30 listopada 2017 r.:

 • Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

 

 • 2

Treść ogłoszeń, stanowiących odpowiednio załączniki 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia, publikuje się poprzez zamieszczenie :

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Kętrzyn,
 • na stronie internetowej miastoketrzyn.pl

 

 • 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kętrzyn.

 

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr
294 /2018

Burmistrza Miasta Kętrzyn

z dnia 17.09.2018 r.

Burmistrz Miasta  Kętrzyn

ogłasza:

 

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn realizowanych w II Półroczu 2018 r. w okresie od 9.10.2018 r. do 31.12.2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.         z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w zakresie:

 

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

 

 1. Rodzaj i formy realizacji zadań.
 2. Zadanie, o którym mowa wyżej, może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięcia w zakresie:
 3. a) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych.

 

 1. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie:

1) powierzenia wykonywania zadania,

2) wspierania wykonania zadania.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.
 2. Na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości: 000 zł.
 3. Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii planuje się przeznaczyć
  kwotę w wysokości:
  000 zł.
 4. Kwoty o której mowa w pkt 1 i 2 mogą ulec zmianie w przypadku:
 5. a) stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,
 6. b) złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza lub zaistnieje konieczność zmniejszania budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadań.

 1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 4. Burmistrz Miasta Kętrzyn może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
 • rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
 • podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,
 • zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodności merytoryczną lub finansową oferenta.
 1. W przypadku wyboru ofert do realizacji w formie wspierania realizacji zadania, kwota dofinansowania ze strony Miasta Kętrzyn nie może przekroczyć 80% rzeczywistych kosztów.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Miejską Kętrzyn.
 3. Termin i warunki realizacji zadań.
 4. Zadania winny być zrealizowane od 09.10.2018 r. do 31.12.2018 r. z zastrzeżeniem,
  iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w umowach.
 5. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 6. Realizator ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć.
 7. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.
 8. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
  w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 9. Termin składania ofert.
 10. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)
  w terminie do dnia 8 października 2018 r. do godz. 15.30.
 11. W ofercie jest wymagane wypełnianie pkt. IV ppkt 5 opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego oraz pkt IV ppkt 1 – streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji. W przypadku niewypełnienia ww. punktów oferta nie będzie podlegać ocenie.
 12. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (na parterze) w Urzędzie Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).
 13. Oferty, które wpłynęły po w/w terminie, nie będą podlegać ocenie.
 14. Druki ofert na realizację zadania publicznego, jak również szczegółowe informacje
  o konkursie można pobierać ze strony internetowej Urzędu Miasta Kętrzyn: www.miastoketrzyn.pl – w zakładce: wydarzenia oraz dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn a także w Urzędzie Miasta Kętrzyn, ul. Woj. Polskiego 11, pok. nr 301.
 15. Komisja wzywa do uzupełnienia oferty w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania jeżeli: oferta jest niekompletna, zawiera braki formalne.
 16. Jeżeli braki nie zostały uzupełnione w terminie oferta nie będzie podlegać ocenie.
 17. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
 18. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa
  w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).
 19. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa:
 20. a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
 21. b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 22. c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;
 23. d) ocenia wysokość udziału środków własnych finansowych lub osobowych organizacji, który nie może być niższy od 20% kosztów całkowitych realizacji zadania;
 24. e) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 25. Komisja Konkursowa przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych projektów.
 26. Ocena Komisji Konkursowej wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Miasta Kętrzyn, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Wyłoniony podmiot zamieści w drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp., informacje o tym, że zadanie dotowane jest przez Gminę Miejską Kętrzyn.
 2. Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:
  1. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
  2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Kętrzyn
   lub Komisji Kontroli oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji,
   o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej, która nie ogranicza prawa Miasta
   do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
  3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kętrzyn oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Kętrzyn; www.miastoketrzyn.pl w zakładce: wydarzenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn.

 

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 60 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

Zarządzenie o ogłoszeniu ofert – PROJEKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmiar czcionki