Zaznacz stronę

Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Burmistrz Miasta  Kętrzyn

ogłasza:

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn realizowanych w II półroczu 2018 r. (od 3.08.2018 r. do 31.12.2018 r.) przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)
w zakresie:

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

 

 1. Rodzaj i formy realizacji zadań.
 2. Zadanie, o którym mowa wyżej, może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięcia w zakresie:
 3. a) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych,   krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta,
 4. b) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście, upowszechniających wiedzę
  o Kętrzynie.

 

 1. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie:

1) powierzenia wykonywania zadania,

2) wspierania wykonania zadania.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.
 2. Na realizację wyżej wymienionych zadań planuje się przeznaczyć: 500 zł.
 3. Kwoty o których mowa w pkt. 1 mogą ulec zmianie w przypadku:
 4. a) stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,
 5. b) złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza lub zaistnieje konieczność zmniejszania budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadań.

 1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 4. Burmistrz Miasta Kętrzyn może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
 • rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
 • podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,
 • zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodności merytoryczną lub finansową oferenta.
 1. W przypadku wyboru ofert do realizacji w formie wspierania realizacji zadania, kwota dofinansowania ze strony Miasta Kętrzyn nie może przekroczyć 80% rzeczywistych kosztów.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Miejską Kętrzyn.
 3. Termin i warunki realizacji zadań.
 4. Zadania winny być zrealizowane od 3.08.2018 r. do 31.12.2018 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w umowach.
 5. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 6. Realizator ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć.
 7. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.
 8. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 9. Termin składania ofert.
 10. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)
  w terminie do dnia 2 sierpnia 2018 r. do godz. 15.30.
 11. W ofercie jest wymagane wypełnianie pkt IV ppkt 5 opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego oraz pkt IV ppkt 1 – streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji. W przypadku niewypełnienia ww. punktów oferta nie będzie podlegać ocenie.
 12. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (na parterze) w Urzędzie Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).
 13. Oferty, które wpłynęły po w/w terminie, nie będą podlegać ocenie.
 14. Druki ofert na realizację zadania publicznego, jak również szczegółowe informacje o konkursie można pobierać ze strony internetowej Urzędu Miasta Kętrzyn: www.miastoketrzyn.pl – pod tekstem a także w Urzędzie Miasta Kętrzyn, ul. Woj. Polskiego 11, pok. nr 301.
 15. Komisja wzywa do uzupełnienia oferty w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania jeżeli: oferta jest niekompletna, zawiera braki formalne.
 16. Jeżeli braki nie zostały uzupełnione w terminie oferta nie będzie podlegać ocenie.
 17. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
 18. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.
  z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)
 19. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa:
 20. a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
 21. b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 22. c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;
 23. d) ocenia wysokość udziału środków własnych finansowych lub osobowych organizacji, który nie może być niższy od 20% kosztów całkowitych realizacji zadania;
 24. e) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 25. Komisja Konkursowa przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych projektów.
 26. Ocena Komisji Konkursowej wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Miasta Kętrzyn, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

VII. Informacja o zrealizowanych w roku poprzednim i roku bieżącym zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Konkursy Historyczno – Geograficzne
  z okazji 660-lecia miasta Kętrzyna 500 zł.
 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Rajd Rowerowo – Pieszy oraz Konkurs Historyczno – Geograficzny z okazji odzyskania Niepodległości przez Polskę 500 zł.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Wyłoniony podmiot zamieści w drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp., informacje o tym, że zadanie dotowane jest przez Gminę Miejską Kętrzyn.
 2. Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:
  1. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
  2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Kętrzyn lub Komisji Kontroli oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej, która nie ogranicza prawa Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
  3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kętrzyn oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Kętrzyn; www.miastoketrzyn.pl w zakładce: wydarzenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn.

 

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 60 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

Zal._1 – WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rozmiar czcionki