Zaznacz stronę

Burmistrz  Miasta Kętrzyn ogłasza

drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pięciu nieruchomości lokalowych – pomieszczeń gospodarczych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w działkach
nr 230/3 o pow. 240 m2 i nr 228 o pow. 48 m2, KW – OL1K/00026310/3, obręb 5, położonych przy ul. Mazowieckiej w Kętrzynie.

 

Nr pom. gospodarczego Powierzchnia lokalu

w m2

Udział

w częściach działek

Cena wywoławcza Wadium Udział w cenie wywoławczej:

grunt / lokal
w %

1 10,00 11/100 2 700,00 zł 300,00 zł 39,40 60,60
2 6,12 7/100 1 750,00 zł 200,00 zł 40,85 59,15
3 6,08 7/100 1 700,00 zł 200,00 zł 41,12 58,88
4 6,19 7/100 1 750,00 zł 200,00 zł 40,45 59,55
5 5,92 6/100 1 700,00 zł 200,00 zł 36,15 63,85

 

            Nieruchomość zabudowana jest zespołem trzech garaży i siedmioma pomieszczeniami gospodarczymi. Działki nr 230/3 i nr 228 zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn” zlokalizowane są w obrębie obszaru o funkcji mieszkaniowej i usługowej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z budynku ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu.

            Przetarg odbędzie się w dniu 4 lipca 2018 r. o godz. 1000, w Urzędzie Miasta w Kętrzynie
przy ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.

Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska
Polskiego 11 (w godz. 900 – 1400) lub na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie nr 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 w terminie do 29 czerwca 2018 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie.

Oglądanie pomieszczeń gospodarczych w dniu 29 czerwca 2018 r. w godz. 1000 – 1030.

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej zbywanej nieruchomości została ustanowiona odpłatna służebność drogowa. Odpłatność za ustanowienie służebności dla sprzedawanej nieruchomości lokalowej (za każdy udział związany z każdym lokalem – pomieszczeniem gospodarczym) wynosi jednorazowo – 246,00 zł brutto (w tym 46,00 zł podatek VAT).

Cena nabycia lokalu – pomieszczenia gospodarczego, uzyskana w drodze przetargu, pomniejszona
o wpłacone wadium, I opłata z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego udziału w gruncie stanowiąca 25% ceny udziału w działce ustalonej w wyniku przetargu oraz opłata za ustanowienie służebności, podlegają zapłacie do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska
Polskiego 11 lub na konto przed zawarciem umowy sprzedaży.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego udziału w gruncie stanowią 3% ceny udziału
w działkach ustalonej w wyniku przetargu. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego,  w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok do Kasy Urzędu Miasta
w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11 lub na konto. Wartość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Do I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i opłat rocznych zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie nie podlega zwrotowi i przepada. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu na konto z którego dokonano wpłaty bądź na konto wskazane przez wpłacającego.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I – 19.06.2017 r., II – 7-11-2017 r., II (kolejny) – 23.01.2018 r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202,
tel. 89 752-05-43.

 

Kętrzyn, dnia 30 maja 2018 r.

{ „product_id”: „0901”, „uuid”: „61423E1E43DAC50B9B8927510FDE42BD”, „run_date”: „2016-08-26T094453+0200”, „filename”: „Bebop_Drone_2016-08-26T094558+0200_61423E.jpg”, „media_date”: „2016-08-26T094558+0200” }

Rozmiar czcionki